Fantasize is een onafhankelijke uitgave voor fantasyliefhebbers en andere geïnteresseerden. Fantasize heeft als doel het verhaal achter de fantasy te benoemen. Daartoe publiceert de redactie van Fantasize dagelijks een digitaal magazine, een podcast en vodcast.

Artikelen
1. Doel redactiestatuut
2. Uitgangspunten
3. Inhoud van het blad
4. Verantwoordelijkheden
5. Betrokken partijen
6. Slotbepaling

Artikel 1 – DOEL STATUUT
Dit redactiestatuut heeft tot doel de verantwoordelijkheden met betrekking tot de inhoud van Fantasize vast te leggen en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij deze inhoud. Dit redactiestatuut garandeert de journalistieke onafhankelijkheid van het platform
Fantasize.

Artikel 2 – UITGANGSPUNTEN
De redactie van Fantasize bericht op een journalistiek onafhankelijke wijze, met inachtneming van de journalistieke basisprincipes van hoor- en wederhoor.

Artikel 3 – INHOUD
Fantasize bericht over het verhaal achter de fantasy en ontwikkelt zelf fantasy. Daartoe publiceert zij fantasybreed nieuws, achtergrondartikelen, columns, recensies en audiovisuele content.

Artikel 4 – VERANTWOORDELIJKHEDEN
De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en de bedrijfsvoering van het medium.

Artikel 5 – BETROKKEN PARTIJEN
De bij dit statuut betrokken partijen zijn:
– Uitgever
– Hoofdredacteur
– Redactieraad
– Redactie

5.1. – VERHOUDING UITGEVER EN REDACTIE
5.1.1 Manish Media is exploitant/uitgever van het platform Fantasize.
5.1.2 De uitgever benoemt de voorzitter en de leden van de redactieraad en kan leden voordragen, gehoord de hoofdredacteur.
5.1.3 De uitgever zorgt voor de (commerciële) voorwaarden en de voorzieningen waardoor de redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen.
5.1.4 De hoofdredacteur wordt op voordracht van de redactieraad door de uitgever aangesteld.
5.1.5 De redacteuren worden door de uitgever aangesteld, op voordracht van de hoofdredacteur.
5.1.6 Wijzigingen van de redactionele formule, zoals de journalistieke doelstelling en koers van het blad, worden vastgesteld door hoofdredacteur, na de redactieraad daarover gehoord te hebben.

5.2. HOOFDREDACTEUR
5.2.1 De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud van Fantasize (zie ook 4.1). Hij/zij bewaakt de redactionele formule en de redactionele onafhankelijkheid.
5.2.2 De hoofdredacteur heeft de leiding over de redactie.
5.2.3 De hoofdredacteur houdt de redactie, redactieraad en directie op de hoogte van redactionele ontwikkelingen.
5.2.4 De hoofdredacteur bepaalt na overleg met het bestuur en de redactieraad de verdeling van het redactiebudget.
5.2.5 De hoofdredacteur adviseert het bestuur over kandidaten voor de redactieraad. Deze laatste benoemt de leden. Zowel bestuur, als redactieraad kunnen nieuwe leden voordragen.
5.2.6 De hoofdredacteur woont als toegevoegd secretaris de vergaderingen van de redactieraad bij. Hij/zij heeft geen stemrecht.
5.2.7 Tussen redactie en hoofdredacteur vindt regelmatig overleg plaats. De hoofdredacteur houdt de redactieraad van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte.
5.2.8 Over journalistiek-inhoudelijke geschillen binnen de redactie vraagt de hoofdredacteur advies aan de redactieraad. Het advies is bindend voor de hoofdredacteur.

5.3 REDACTIERAAD
5.3.1 De raad:
a) ziet toe op journalistieke onafhankelijkheid;
b) adviseert de hoofdredacteur over de inhoud en samenstelling van Fantasize en alle andere zaken die taak en functie van de redactie raken
c) adviseert de hoofdredacteur over de redactionele formule
d) adviseert de hoofdredacteur over samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor taak en functie van de redactie
e) adviseert het bestuur over wijziging van dit statuut
f) heeft een bindend adviserende stem bij journalistiek-inhoudelijke geschillen binnen de redactie en met derden.
5.3.2 De raad bestaat uit minimaal zes en maximaal negen leden, afkomstig uit journalistiek, leden van de doelgroep (minima) en maatschappelijke organisaties. De leden van de redactieraad hebben zitting op persoonlijke titel.
5.3.3 De voorzitter en de leden van de raad worden benoemd door de uitgever voor een periode van drie jaar en treden getrapt af. Voorzitter en leden zijn eenmaal herbenoembaar.
5.3.4 De raad kan in afwezigheid van de hoofdredacteur vergaderen.
5.3.5 De redactieraad komt ten minste twee maal per jaar bijeen. De voorzitter roept de raad voor eventuele tussentijdse vergaderingen bijeen op verzoek van de hoofdredacteur, op eigen initiatief, op verzoek van één of meer leden van de raad of op verzoek van de uitgever.
5.3.6 De vergadering en notulen van de raad zijn openbaar. Indien zwaarwegende argumenten zich verzetten tegen een openbare behandeling van een agendapunt besluit de redactieraad, na overleg met de hoofdredacteur, dit agendapunt in een besloten zitting te behandelen.
5.3.7 De agenda voor de vergadering van de redactieraad is openbaar. Vaste redactieleden kunnen agendapunten voor de vergadering indienen.
5.3.8 De secretaris van de redactieraad maakt een verslag van de vergadering. De leden van de redactieraad zijn tot geheimhouding verplicht over alle gelegenheden waarover met de hoofdredacteur vooraf geheimhouding is overeengekomen. Als punten van vertrouwelijke aard worden behandeld, zullen deze inclusief toelichting als een vertrouwelijke bijlage bij de agenda
aan de leden van de raad worden verstrekt.
5.3.9 De stem van de voorzitter is bepalend bij een eventueel staken van stemmen.

5.4 REDACTIE
5.4.1 De redactie wordt gevormd door de vaste redacteuren. De redacteuren zijn de vervaardigers van de journalistieke inhoud en voeren hun taak geheel onafhankelijk uit binnen de redactionele formule, zonder beïnvloeding van buitenaf of binnenuit.
5.4.2 De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.
5.4.3 De redactie valt journalistiek onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.
5.4.4 De redacteuren worden aangesteld door het bestuur op voordracht van de hoofdredacteur.
5.4.5 Redactie en hoofdredacteur overleggen regelmatig. De hoofdredacteur houdt de redactieraad van belangrijke zaken uit dat overleg op de hoogte.
5.4.6 Journalistiek-inhoudelijke geschillen worden (na overleg met het bestuur) voorgelegd aan de redactieraad.
5.4.7 De redactie wordt door het bestuur geraadpleegd over benoeming en ontslag van een hoofdredacteur, en door de hoofdredacteur geraadpleegd over wijziging in de redactionele formule, wijzigingen van karakter of uiterlijk van het blad, samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor taak en functie van de redactie en wijziging van dit statuut.

Artikel 6 – SLOTBEPALING
In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist de uitgever, na de hoofdredacteur en de redactieraad gehoord te hebben.