web analytics
zaterdag, juli 13

Privacy Verklaring (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wetgeving legt nieuwe regels op aan organisaties die persoonsgegevens beheren in de EU.

Om aan de nieuwe regels te voldoen, heeft Aanbieder haar privacybeleid geactualiseerd. Met deze veranderingen beoogt Aanbieder haar beleid duidelijk maken en er zorg voor te dragen dat haar handelingen op het gebied van gegevensbeheer zo transparant als mogelijk is.

Artikel 1.

Fantasize, hierna genoemd Aanbieder, is de verantwoordelijke rechtspersoon voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met aangeboden diensten en (waar van toepassing) producten.

Artikel 2:

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met haar opneemt, vraagt Aanbieder u eventueel om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en uw e-mailadres. Daarnaast vraagt zij eventueel een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw diensten en (waar van toepassing) producten. Met behulp van deze gegevens kan Aanbieder:

a. op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over diensten en (waar van toepassing) producten;
b. uw aanschaf van diensten en (waar van toepassing) producten beheren en uitvoeren;
c. uw account bij Aanbieder beheren
d. uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website dan wel social media kanalen beheren;
e. marktonderzoek uitvoeren en de bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Artikel 3.

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan Aanbieder doorgeven, bijvoorbeeld door:
a. u aan te melden voor de nieuwsbrie(f)(ven);
b. per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren;
c. uw product te registreren (online of door de bijgeleverde antwoordkaart ingevuld terug te sturen);
d. deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum; of
e. direct via website van Aanbieder een product of -dienst aan te schaffen. Indien de aankoop via andere kanalen dan een webshop van Aanbieder zelf verloopt, komt de zorgplicht van Aanbieder volledig te vervallen.

Artikel 4.

U kunt ook de mogelijkheid aangeboden krijgen om te reageren op de sociale media platforms. Indien u op deze wijze kiest voor toegang tot het aanbod van Aanbieder, kunnen bepaalde profielgegevens worden verzameld die in uw sociale media account al standaard isopgeslagen zijn, zoals naam en e-mailadres.
Door artikelen op dan wel de pagina(‘s) te reageren, dan wel liken en / of volgen, te reageren en /of op deze wijze mee te dingen bij winacties, kan enkel in het laatste geval naar uw naw-gegevens gevraagd worden.

Artiikel 5.

Aanbieder kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens Aanbieder bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken, die deze voor hun eigen doeleinden bedoelen in te zetten. Aanbieder eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermt.

Indien de wet haar daartoe verplicht, zal Aanbieder uw persoonlijke gegevens vrijgeven, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van haar bedrijf en de veiligheid van haar medewerkers.

Aanbieder beschermt uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die Aanbieder van of over u verkrijgt, kan door Aanbieder worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:
a. Aan u op maat gemaakte Diensten en advertenties leveren, gebaseerd op criteria zoals uw interesses of locatiegegevens en Aanbieder en derde partijen in staat stellen marktinzichten, doelgroep/lookalike-modellen op basis van individuele en/of collectieve profielgegevens en segmentdoelgroepen te ontwikkelen. Aanbieder kan bijvoorbeeld markt- en reclamecampagnes ontwikkelen, afgestemd op personen die een sociaal en demografisch profiel heeft dat met dat van u overeenstemt.
b. De Meetgegevens Publiek zullen gebruikt worden in verband met onderzoek naar de doeltreffendheid van internetreclame en om bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediafuncties, functionaliteiten en campagnes te ondersteunen.
c. Versturen van op maat gemaakte marktberichten over diensten en (waar van toepassing) producten en diensten van Aanbieder en derde partijen.
d. Bijwerken van de bestanden van Aanbieder, uitvoeren van gegevensanalyses voor doeleinden van Aanbieder of voor de klant(en) .
e. Waarborgen van veiligheid en beveiliging en opsporen en voorkomen van fraude
f. Naleven van de wettelijke verplichtingen, inclusief, zonder beperking, belastingplicht, of anderszins de rechten doet gelden of beschermt.
g. Zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u geautoriseerd

Als u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte, kan Aanbieder uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, indien:

a. U toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We kan bijvoorbeeld uw instemming vraagt met haar gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën, om u marktberichten te sturen, of om persoonlijke gegevens te verwerken die de toepasselijke wetgeving als gevoelig oordeelt.
b. Noodzakelijk om u diensten en (waar van toepassing) producten en diensten te leveren, om uw vraag te beantwoorden.
c. Toepasselijke wetgeving van Aanbieder verlangt of haar opdraagt uw persoonlijke gegevens te gebruiken.
d. Aanbieder, of een derde partij een rechtmatig belang heeft in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals het waarborgen en verbeteren van de veiligheid en beveiliging, voor de uitvoering van de diensten en (waar van toepassing) producten en diensten, het anonimiseren van persoonlijke gegevens en het uitvoeren van gegevensanalyses.

Artikel 6.

Indien u kiest voor registratie bij Aanbieder gaat u ermee akkoord dat Aanbieder en/of haar tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt, verstrekt en op andere manieren verwerkt in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

Artikel 7.

Aanbieder stuurt u graag informatie over diensten en (waar van toepassing) producten die voor u interessant kan is of heeft gegeven per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doet Aanbieder echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van haar te ontvangen.

Een door u genomen besluit om hier op dit moment niet voor te kiezen heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder heeft aangegeven via andere contactgegevens of een ander gebruikersaccount.

U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van Aanbieder met betrekking tot Aanbieder diensten en (waar van toepassing) producten via een klik op de afmeldoptie in de voetnoot van e-mails van Aanbieder;

Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot Aanbieder diensten en (waar van toepassing) producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang isgezet.

Artikel 8.

Aanbieder adviseert ouders ten zeerste om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. De diensten van Aanbieder zijn niet specifiek ontworpen voor, of bestemd voor gebruikmaking door, personen jonger dan 16 jaar. In algemene zin geldt dat Aanbieder niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zal Aanbieder trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijze in staat te stellen om toestemming te geven voordat Aanbieder de persoonlijke gegevens van het kind gebruikt, behalve voor zover Aanbieder slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligt.

Artikel 9.

Het privacybeleid van Aanbieder kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Aanbieder raadt u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigdop 21 mei 2018.

Artikel 10.

Stuurt u uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar informatie@fantasize.nl.

Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist of niet relevant is voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met de consumentenservice via informatie@fantasize.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing) en adres.

Extra informatie:

1. Aanbieder kan de persoonlijke gegevens die zij over u verzameld heeft openbaar maken zoals hieronder omschreven of anderszins aan u onthuld op het moment dat de gegevens worden verzameld, onder andere aan:
a. Haar moederbedrijf, dochtermaatschappij, en gelieerden voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid.
b. Haar dienstverleners die namens haar diensten verlenen en persoonlijke gegevens verwerken. Voorbeelden van de dienstverleners omvatten de providers voor cloud-opslag, fraude-tools en verzamelingsplatform voor enquêtegegevens.
c. Aanbieder kan ook persoonlijke gegevens delen met gegevensmakelaars en gegevensverzamelaars, die handeelt volgens de instructies en namens haar, ten behoeve van de verrijking van de database voor de ontwikkeling van inzichten in doelgroepen en/of lookalike-modellen, analyses en marktintelligentie. Aanbieder draagy deze dienstverleners contractueel op alleen persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies, en waar noodzakelijk, om namens haar diensten uit te voeren of in naleving van wettelijke vereisten. We verlangen ook van hen dat ze veiligheidsmaatregelen treffen voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, die ze namens haar verwerken.
d. Programmapartners die u hebben uitgenodigd deel te nemen aan dan wel met u kunnen communiceren in verband met winacties en/ of gewonnen prijzen en (indien van toepassing) via wie u zich heeft ingeschreven.
e. Haar klant(en) of de klant(en)en van de klant(en), indien Aanbieder van mening is dat u de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de Algemene Voorwaarden van de de diensten van Aanbieder heeft geschonden of kan schenden.
f. Een derde partij in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht, of andere afstoting van een gedeelte of het geheel van haar bedrijf, de bedrijfsmiddeelt of voorraad (inclusief in verband met faillissement of gelijkwaardige ontwikkelingen).
g. Zoals verder toegestaan krachtens dit Beleid of (i) indien de wet of een rechtszaak van haar eist dat Aanbieder persoonlijke gegevens over u openbaar maakt, (ii) in respons op een verzoek van een rechtbank, juridische handhavingsinstanties, of overheidsfunctionarissen, of (iii) indien Aanbieder van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is ter preventie van fysieke schade of financieel verlies, of in verband met een onderzoek in vermeende of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

Aanbieder kan een klant(en) toestaan om rechtstreeks van u persoonlijke gegevens te verzamelen. Het staat u vrij hen persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien van toepassing kan Aanbieder een schriftelijke overeenkomst aangaan met de klant(en) en om, onder andere, hun gebruik van de door Aanbieder aangeleverde persoonlijke gegevens te beperken.

2. Onderhevig aan toepasselijke wetgeving kunt u het recht heeft om:
a. Zich uit te schrijven van verzameling en gebruik van bepaalde informatie, die Aanbieder automatisch verzamelt. In sommige jurisdicties heeft u het recht keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën via de Cookie Consent tool . Uw browser kan u vertellen hoe u kennisgevingen kunt ontvangen aangaande bepaalde soorten cookies die op uw apparaat worden geplaatst en hoe u zich hiervan kunt uitschrijven. We maken u erop attent dat zonder bepaalde cookies u wellicht niet alle kenmerken van de websites, apps of internetdiensten kunt gebruikt.
b. Toegang te vraagen tot en informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die Aanbieder over u onderhoudt, onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, de informatie te laten anonimiseren of veranderen, waar van toepassing, of uw rechten te doet gelden inzake data-portabiliteit voor gemakkelijke overdracht van informatie naar een ander bedrijf. Daarnaast kunt u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, waaronder die van het land waarvan u ingezetene bent, de plek waar u werkzaam bent of de plek waar een incident heeft plaatsgevonden.
c. Te allen tijde, zonder kosten, eerder gegeven toestemming in te trekken aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We passen uw voorkeuren progressief toe en dit is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Deze rechten kunnen in sommige gevallen door lokale wetgeving beperkt zijn.

3. U kunt alle door Aanbieder inzameling van persoonlijke gegevens en andere informatie stopzetten door de door u gekozen diensten te veranderen of door uw deelname aan enkele of alle kanalen te beëindigen. U kunt het standaard veranderingsproces gebruiken dat beschikbaar is in uw mobiele apparaat of (indien van toepassing) via de mobiele app-winkel of het netwerk.

4. Aanbieder maakt u er graag op attent dat als u (indien van toepassing) de mobiele applicatie verandert, maar een profiel bijhoudt op een van de websites, Aanbieder nog steeds persoonlijke gegevens en andere gegevens van u kan verzamelen via de websites. Het veranderen van de mobiele applicatie zal niet alle informatie wissen die door haar verzameld werd voorafgaand aan het veranderen van de Diensten. Voor verwijdering van alle door haar verzamelde informatie, verzoekt Aanbieder u contact met haar op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

Als u de hierboven omschreven rechten wilt doen gelden of uw account wilt beëindigen, neemt u dan contact met haar op.

5. Aanbieder treft gepaste technische, administratieve en fysieke maatregelen om onthulde of door haar verzamelde persoonlijke gegevens te beschermt tegen ongewild(e), onwettig(e) of niet-geautoriseerd(e) vernietiging, verlies, Aanbiederziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Aanbieder beoordeelt, bewaken en evalueren regelmatig de privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die Aanbieder ingevoerd heeft, zijn transmissies via internet en/of een mobiel netwerk nooit volledig veilig en kan Aanbieder de veiligheid van internettransmissies niet garanderen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor door personen gemaakte, fouten tijdens het bij Aanbieder indienen van persoonlijke gegevens.

Aanbieder treft ook maatregelen om uw persoonlijke gegevens veranderen of te bewaren in een niet-identificeerbaar formaat, nadat deze informatie niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor Aanbieder deze informatie heeft verwerkt, tenzij Aanbieder wettelijk verplicht isde informatie voor een langere periode te bewaren. Bij het bepalen van de retentieperiode houden Aanbieder rekening met verschillende criteria, zoals het soort diensten en (waar van toepassing) producten en diensten dat u vraagt of Aanbieder u levert, de aard en duur van de relatie met u, mogelijke herinschrijving voor de diensten en (waar van toepassing) producten of diensten, de impact op de u geleverde diensten indien Aanbieder sommige gegevens van of over u verandert, verplichte retentieperiodes conform de wet en het statuut van beperkingen.

6. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers in landen anders dan het land waar u bent gevestigd, inclusief naar de Verenigde Staten. Deze landen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u oorspronkelijk de gegevens heeft verstrekt. Als Aanbieder uw persoonlijke gegevens overdraagt aan andere landen, beschermt Aanbieder deze informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid of zoals aan u kenbaar is gemaakt op het moment van verzameling.

Indien u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, leeft Aanbieder de toepasselijke wettelijke vereisten na door adequate maatregelen te treffen voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen.

7. Do Not Track (‘DNT’) is een instelling van uw browser die u kunt selecteren om websites die u bezoekt op de hoogte te stellen van het feit dat u niet wilt dat de websites bepaalde gegevens over u inzamelen. Aanbiederreageert niet op DNT-signalen. Als u bezwaar heeft tegen de praktijk van Aanbiederten opzichte van DNT-signalen, kunt u ervoor kiezen om u van deelname aan of het gebruik van diensten van Aanbieder uit te schrijven (opt-out), zoals hieronder omschreven.
In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van derden, geeft Aanbieder toestemming aan onderaannemers, partners en/of klant(en)en van Aanbiederom derde partij technologieën te plaatsen, zetten en/of schrijven met als doel het vergemakkelijken van het testen van het publiek en de enquêteactiviteiten voor het herinneren van reclames. Aanbiederis niet verantwoordelijk voor de naleving van en de reactie op DNT-signalen door derde partijen.

8. Deze wereldwijde Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in de praktijken in verband met persoonlijke gegevens te weerspiegelen. Aanbieder publiceert een prominente kennisgeving op relevante websites om u te informeren over betekenisvolle wijzigingenin de wereldwijde Privacyverklaring en geven bovenaan de Verklaring weer wanneer de meest recente update heeft plaatsgevonden. Als Aanbieder de wereldwijde Privacyverklaring bijwerkt, kan Aanbieder in sommige gevallen uw instemming vragen.

You cannot copy content of this page