web analytics
maandag, mei 16

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden Fantasize

Fantasize heeft de hiernavolgende voorwaarden opgesteld.

Deze zijn onderverdeeld in hoofdstukken zoals hieronder aangegeven. Bij gebruik van deze website danwel onze diensten wordt aangenomen dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden.

 • Hoofdstuk 1 – Site specifiek
 • Hoofdstuk 2 – Aanleveren door derden
 • Hoofdstuk 3 – Reglement prijsvragen en winacties
 • Hoofdstuk 4 – Huisregels
 • Hoofdstuk 5 – Leveringsvoorwaarden
 • Hoofdstuk 6 – Cookies

Informatie@fantasize.nl

www.fantasize.nl

Kamer van Koophandel: 70410887

 

Hoofdstuk 1 – Site specifiek

Begrippen

Fantasize:      handelsnaam van uitgever waaronder dit online medium verschijnt. Eveneens is Fantasize.nl een
handelsnaam van uitgever;
Hoofdredacteur: leidinggevende van de redactie, tevens eindverantwoordelijke;
Redactie:       kernteam van vrijwilligers, belast met de invulling van dit online medium.
Medewerkers:    vrijwilligers welke op regelmatige basis een bijdrage leveren aan dit medium.

Artikel 1 – Aansprakelijkheid

Bij het ontwikkelen van deze website heeft de redactie alle zorgvuldigheid in acht genomen. Fantasize is niet aansprakelijk voor het feit dat de inhoud na verloop van tijd verouderd kan zijn en daardoor niet meer kloppend met de huidige situatie. Fantasize is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Artikel 2 – Eigendomsrecht

Fantasize en Fantasize.nl zijn handelsnamen van uitgever. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van uitgever is het niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, huisstijl of andere faciliteiten behorende bij de handelsnamen.

Hergebruik van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredacteur en met bronvermelding naar deze website. Het eigendomsrecht c.q. copyright van de artikelen op deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij Fantasize tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Artikel 3 – Cookies

Fantasize maakt op deze website gebruik van cookies. Zie hiervoor hoofdstuk 6.

Artikel 4 – Redactiestatuut

De redactionele inhoud en de verhouding uitgever – redactie zijn vastgelegd in het redactiestatuut. Het redactiestatuut is te vinden op onze website.

Artikel 5 – Recensie exemplaren

Recensie-exemplaren worden na toezending automatisch eigendom van Fantasize. Vooralsnog worden ebooks (indien deze –nog- niet op papier zijn verschenen) en boeken in de categorie Young Adult preferent uitgesloten.

Artikel 6 – Overige bepalingen

In gevallen waarin deze disclaimer niet voorziet, beslist de hoofdredacteur, gehoord Uitgever.

 

Hoofdstuk 2 – Aanlevering door derden

Artikel 1 Algemeen

 1. Fantasize kan Fantasyverhalen bevatten van derden.
 1. Voor elke bijdrage – verhalen, artikelen, nieuwsberichten én reacties geldt dat er geen retractie wordt toegepast. Om een correcte werking van onze website, onze social media kanalen, ons archief én onze geschiedenis – waar u feitelijk deel van uit maakt – te kunnen garanderen, verwijderen wij achteraf generlei bijdrage.Slechts in gevallen zoals o.m. plagiaat, (feitelijke) onjuistheden dan wel niet- of niet goed herleidbare bronnen bevat kan overgegaan worden tot verwijdering van één of meerdere bijdrages en/of toeleverancier(s).
 1. Fantasize kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door inhoud of anderszins, aangeleverd door derden.
 1. Aanvullend hierop zijn de huisregels van toepassing (hoofdstuk 5).

Artikel 2 – Weigergronden artikelen

 1. De redactie verspreidt geen artikelen of bijdragen via de website en/of social media kanalen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, plagiaat bevat of die aanleiding kunnen vormen voor het instellen van een schadevergoedingsactie jegens Fantasize.
 1. Alleen de redactie kan retractie toepassen indien een artikel of bijdrage in strijd is met wettelijke bepalingen of die direct aanleiding vormt voor het instellen van een schadevergoedingsactie jegens Fantasize.
 1. Het daadwerkelijk toepassen van retractie kan slechts plaatsvinden indien de voltallige redactie hiermee instemt.

Artikel 3 – Plagiaat

 1. Het plegen van plagiaat is ten strengste verboden.
 1. Onder plagiaat wordt verstaan:
  a. het één op één overnemen zonder deugdelijke bronvermelding en/of zonder toestemming;
  b. het vertalen naar eigen woorden maar zonder bronvermelding en/of zonder toestemming.
 1. Indien er vermoedens zijn dat iemand plagiaat gepleegd heeft, wordt als volgt gehandeld:
  a. Degene die dit vermoeden heeft meldt dit per direct bij de hoofd- en eindredactie;
  b. De melder blijft te allen tijde anoniem, tenzij deze aangeeft dat hij/zij bekend mag worden;
  c. De hoofdredacteur stelt de persoon die vermoedelijk plagiaat pleegt schriftelijk in de gelegenheid binnen zeven dagen een weerwoord te geven;
  d. De redactie beslist gezamenlijk over te nemen maatregelen als geconstateerd wordt dat er plagiaat is/wordt gepleegd.
 1. De redactie kan bij constatering van plagiaat de volgende maatregelen nemen:
  a. Eén tot drie (schriftelijke) waarschuwingen;
  a. Opzeggen samenwerking op staande voet;
  b. Retractie plegen bij de geplagieerde bijdragen.
 1. De redactie verplicht zichzelf na bevestiging van plagiaat om binnen zeven dagen alle artikelen van deze persoon hierop te controleren.

 

Hoofdstuk 3 – Reglement Prijsvragen en Winacties

Reglement

Inleiding

Deelname aan een prijsvraag is mogelijk door inzending via de aangegeven kanalen, waaronder per e-mail via redactie@fantasize.nl en/of haar social media-kanalen. Door de inzending te versturen gaat de deelnemer accoord met de in dit reglement opgenomen voorwaarden van een prijsvraag / winactie.

Organisatie
De organisatie is in handen van Fantasize, hierna te noemen ‘Organisator’.

Wedstrijd

 1. De jury bepaalt de winnaar van een prijsvraag / winactie; zij opereert binnen de kaders van de prijsvraag onafhankelijk.
 1. Organisator bepaalt de samenstelling van de jury.
 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemen

 1. Deelname aan een prijsvraag / winactie is gratis.
 1. De inzending is voorzien van naam, voornaam en e-mailadres of is gekoppeld aan een herleidbaar profiel wanneer  gereageerd wordt via social media.
 1. De bij Organisator bekende naam én voornaam van winnaars wordt op alle (social) media kanalen van Fantasize gepubliceerd.
 1. Gegevens die worden verzameld worden kunnen gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks betrekking hebben op Fantasize.
 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een prijsvraag / winactie.
 1. Deelnemers zenden per prijsvraag / winactie één enkele keer in; deelnemers die meerdere keren inzenden worden gediskwalificeerd van verdere deelname / loting. Deelnemer dient te allen tijde te controleren of de reactie correct is. Herstel inzendingen beschouwt Organisator tevens als dubbele reactie. Bij (grote) recidive wordt deelnemer voor onbepaalde tijd geblokkeerd van verdere deelname aan andere prijsvragen / winacties.
 2. Het is niet toegestaan is per lopende actie meerdere keren met hetzelfde postadres deel te nemen.

 3. Deelname staat open voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in Nederland.

 4. Uitgesloten van deelname zijn en zullen blijven:
  –              Eventueel aanwezige juryleden
  –              Medewerkers uit de kernredactie van Organisator
  –              De hoofd- en eindredacteur van Organisator
  –              De uitgever van Organisator
  –              Medewerkers / toeleveranciers van de te winnen artikelen in vernoemde prijsvragen / winacties
  –              Gezins- / familieleden van bovengenoemde partijen
  –              Alle inzendingen die ná sluitingsdatum ontvangen zijn
  –              Inzendingen vanaf postbus adressen

Schade

 1. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag / winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een prijsvraag / winactie of de trekking van de winnaar.
 1. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit de gewonnen artikelen, het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

Voorwaarden en vragen

 1. De voorwaarden en/of duur (looptijd) van een prijsvraag / winactie kunnen te allen tijde door Organisator worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 1. Geldig is telkens en met terugwerkende kracht de meest recente versie van het reglement zoals deze op de website van Fantasize te vinden is.
 1. Eventuele vragen of opmerkingen over (het verloop) van een prijsvraag / winactie kunnen worden gesteld door middel van een e-mail naar: redactie@fantasize.nl.

 

Hoofdstuk 4 – Huisregels

Fantasize hecht veel waarde aan uw bijdrage. Uiteraard hanteren wij wel enkele spelregels waaraan bijdragen moeten voldoen.

Algemeen

Voor elke bijdrage – verhalen, artikelen, nieuwsberichten én reacties geldt dat er geen retractie wordt toegepast. Om een correcte werking van onze website, onze social media kanalen, ons archief én onze geschiedenis – waar u feitelijk deel van uit maakt – te kunnen garanderen,  verwijderen wij achteraf generlei bijdrage.

Slechts in gevallen zoals o.m. plagiaat, (feitelijke) onjuistheden dan wel niet- of niet goed herleidbare bronnen bevatbevat kan overgegaan worden tot verwijdering van één of meerdere bijdrages en/of toeleverancier(s).

Specifiek voor reacties

 1. Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Behandel een ander zoals uzelf ook behandeld wil worden. Er wordt dus te allen tijde respectvol – in de breedste zin van het woord – met elkaar om gegaan.
 1. In discussies blijft men bij het onderwerp, dus on topic. Dwaal niet onnodig af.
 1. Het doel is dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij dat met nieuwe argumenten gebeurt.
 1. Bezoekers hebben het recht reacties die niet aan bovenstaande regels voldoen door te geven aan de redactie. Wanneer u een reactie ziet die niet aan bovenstaande regels voldoet, kunt u dit melden bij de redactie. De redactie kan in zo’n geval overgaan tot verwijdering van de betreffende reactie.
 1. De redactie neemt maatregelen bij overtreding van bovenstaande regels.
  a. Bij een eerste overtreding van de huisregels volgt een waarschuwing
  b. Bij een tweede overtreding volgt een blokkade op het reactiesysteem voor één maand
  c. Bij een derde overtreding kan permanente uitsluiting volgen.
 1. De redactie handelt naar haar beste vermogen en gaat niet in discussie over verwijderingen en blokkades. Indien u meent toch ten onrechte geblokkeerd te zijn of dat uw reactie ten onrechte verwijderd is, kun u contact opnemen met de hoofdredacteur.

 

Hoofdstuk 5 – Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fantasize, hierna te noemen: “Uitvoerder”, en een Opdrachtgever waarop Uitvoerder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. “de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Uitvoerder in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de  medewerkers van Uitvoerder en zijn directie.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Uitvoerder en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden ondervangen is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Indien Uitvoerder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitvoerder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de srikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Uitvoerder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding te allen tijden na 30 dagen.
 1. Uitvoerder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Uitvoerder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende  aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Uitvoerder en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Uitvoerder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Uitvoerder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 1. Uitvoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Uitvoerder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien door Uitvoerder of door Uitvoerder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Uitvoerder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Uitvoerder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvoerder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uitvoerder zijn verstrekt, heeft Uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Uitvoerder ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uitvoerder is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Uitvoerder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Uitvoerder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Uitvoerder persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de   gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Uitvoerder op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Uitvoerder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 1. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Uitvoerder daardoor direct of indirect ontstaan.
 1. Indien Uitvoerder met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Uitvoerder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
  a. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Uitvoerder rustende verplichting ingevolge de wet;
  b. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  c. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Uitvoerder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Uitvoerder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Uitvoerder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is Uitvoerder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitvoerder op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Uitvoerder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Indien Uitvoerder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 1. Indien de ontbinding aan e Opdrachtgever toerekenbaar is, is Uitvoerder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 1. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Uitvoerder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Uitvoerder, zal Uitvoerder in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Uitvoerder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Uitvoerder anders aangeeft.
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Uitvoerder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Uitvoerder op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 1. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Uitvoerder of van derden daaronder begrepen. Uitvoerder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Uitvoerder haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Uitvoerder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij./li>
 1. Voor zover Uitvoerder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitvoerder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Uitvoerder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Uitvoerder aangegeven. Uitvoerder is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Uitvoerder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Uitvoerder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Uitvoerder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Uitvoerder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 1. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK). Indien Uitvoerder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 1. Bij projecten vanaf € 750,00 (zegge zevenhonderdenvrijftig) kan Uitvoerder van Opdrachtgever een Verklaring Betalingsgedrag verlangen. Tevens is Uitvoerder te allen tijde gerechtigd, ongeacht de hoogte van de aan te nemen opdracht, een kredietwaardigheidstoets te doen. Uitvoerder is niet geroepen Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis te stellen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Uitvoerder geleverde blijft eigendom van Uitvoerder totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Uitvoerder gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 1. Het door Uitvoerder geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Uitvoerder veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Uitvoerder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Uitvoerder gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Uitvoerder bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 1. Voor het geval Uitvoerder haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Uitvoerder en door Uitvoerder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uitvoerder zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Uitvoerder te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Uitvoerder kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Uitvoerder verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Uitvoerder, Opdrachtgever dan wel derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Uitvoerder geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Uitvoerder te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Uitvoerder te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Uitvoerder in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Uitvoerder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 1. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Uitvoerder opdracht gegeven heeft.
 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Uitvoerder, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Uitvoerder te retourneren en de eigendom daarover aan Uitvoerder te verschaffen, tenzij deze anders aangeeft.
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de alle gemaakte kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Uitvoerder daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Uitvoerder en de door Uitvoerder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, vijf jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Uitvoerder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uitvoerder is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien Uitvoerder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uitvoerder beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De aansprakelijkheid van Uitvoerder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 1. Uitvoerder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitvoerder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitvoerder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Uitvoerder toerekenbaar is.
 1. Indien Uitvoerder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 1. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Uitvoerder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Uitvoerder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

Uitvoerder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Uitvoerder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Uitvoerder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Ingeval van wederzijdse dienstverlening prefereert Uitvoerder haar eigen Algemene- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de rechtsbetrekking met Uitvoerder .
 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
 1. U kunt onze voorwaarden ook per email bij ons opvragen.

 

Hoofdstuk 6 – Cookies

Fantasize maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van een computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kan Fantasize de bezoeker herkennen bij een nieuw bezoek op haar website. De website kan daardoor speciaal op zijn of haar voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer de bezoeker toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Fantasize dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft iemand niet steeds zijn of haar voorkeuren te herhalen waardoor er dus tijd bespaart wordt en het gebruik van deze website prettiger wordt.Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van de browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kan Fantasize zien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Facebook en Twitter

Op Fantasize zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Fantasize heeft daar geen invloed op. Wij adviseren de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

De bezoeker heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Zie hiervoor onze redactiepagina. Om misbruik te voorkomen kan Fantasize daarbij verzoeken om een adequate identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de bezoeker een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze cookie is terug vinden in de instellingen van de browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties kunnen vertonen. Deze cookies kunnen centraal verwijderd worden via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.